Sponsring

Sponsring är en viktig och integrerad del i marknadskommunikationen i Eskilstuna Kommunföretag AB och dess dotterbolag. Sponsring ses som en av många åtgärder för att stärka bolagen och marknadsföra Eskilstuna kommun som etablerings- och destinationsort.

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig samhällsnytta för två eller flera parter med fokus på att:

 • Stärka bolagens image och skapa intäkter.
 • Stärka befintliga och skapa nya kundrelationer.
 • Skapa största möjliga nytta för kommunföretagskoncernen och Eskilstuna
 • Bidra till att stärka Eskilstunas attraktivitet.
 • Vara en positiv kraft i samhället - ett engagerat företag som har och tar ett samhällsansvar.
 • Öka kännedomen om företaget och våra erbjudanden.
 • Öka stolthet och engagemang hos befintliga medarbetare samt attrahera nya medarbetare.

Eskilstuna Kommunföretag AB och dess dotterbolag ska avstå från engagemang som innebär:

 • att sponsra enskilda personer/idrottsmän/artister
 • aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller som strider mot företagens värderingar, etik, moral, miljö och policys
 • att samarbeta med smala och udda organisationer eller projekt som endast når en mindre grupp människor, politiska eller religiösa ställningstaganden
 • aktiviteter som är skadliga för människor och miljö

Eskilstuna Kommunföretag AB och dess dotterbolag förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan.

Ansökning

Eskilstuna kommunföretag AB har tagit fram en ny riktlinje och rutiner för samordning av sponsring inom bolagskoncernen.

> Ladda ner ansökningsblanketten

Ansökan skickas via mail till Eskilstuna Kommunföretag på adressen

> sponsring@eakf.se

Ansökningsinformation

Alla ansökningar hanteras löpande under hela året. Sponsringsgruppen träffas i regel en gång varje månad. Ni behöver planera och komma in med er ansökan i god tid inför ett evenemang eller inför kommande år/seriestart. Vi behöver god tid på oss att behandla ansökan. När ett beslut har fattats påbörjar en förhandling om villkor och motprestationer som ska råda i avtalet. Välkommen med er ansökan.

Kontaktpersoner

Johan Nordin:löpande kontakter och praktiska frågor.
Johan.nordin@eakf.se
072-968 84 00

Hassan Eftekhari:avtal och ekonomi
hassan.eftekhari@eakf.se
070-324 54 81