Sponsring

Sponsring är en viktig och integrerad del i marknadskommunikationen i Eskilstuna Kommunföretag AB och dess dotterbolag. Sponsring ses som en av många åtgärder för att stärka bolagen och marknadsföra Eskilstuna kommun som etablerings- och destinationsort.

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig samhällsnytta för två eller flera parter med fokus på att:

 • Stärka bolagens image och skapa intäkter.
 • Stärka befintliga och skapa nya kundrelationer.
 • Skapa största möjliga nytta för kommunföretagskoncernen och Eskilstuna
 • Bidra till att stärka Eskilstunas attraktivitet.
 • Vara en positiv kraft i samhället - ett engagerat företag som har och tar ett samhällsansvar.
 • Öka kännedomen om företaget och våra erbjudanden.
 • Öka stolthet och engagemang hos befintliga medarbetare samt attrahera nya medarbetare.

Eskilstuna Kommunföretag AB och dess dotterbolag ingår inte avtal om sponsring med följande parter:

 • Enskilda personer/idrottsmän/artister.
 • Aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller som strider mot företagens värderingar, etik, moral, miljö och policys.
 • Att samarbeta med smala och udda organisationer eller projekt som endast når en mindre målgrupp.
 • Politiska eller religiösa organisationer
 • Aktiviteter som är skadliga för människor och/eller miljö.

Eskilstuna Kommunföretag AB och dess dotterbolag förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan.

Ansökning

Eskilstuna kommunföretag AB har tagit fram en ny riktlinje och rutiner för samordning av sponsring inom bolagskoncernen.

> Ladda ner ansökningsblanketten

Ansökan skickas till Eskilstuna Kommunföretag via mejl.

Ansökningstider

Ansökningar behandlas två gånger per år: mars och september. Din ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 mars eller 1 september för att vi ska kunna behandla den.

Kontaktpersoner

Johan Nordin:löpande kontakter och praktiska frågor.
Johan.nordin@eakf.se
072-968 84 00

Hassan Eftekhari:avtal och ekonomi
hassan.eftekhari@eakf.se
070-324 54 81