Sponsring

Sponsring är en viktig och integrerad del i marknadskommunikationen i Eskilstuna Kommunföretag ABs dotterbolag. Sponsring ses som en av många åtgärder för att stärka bolagen och marknadsföra Eskilstuna kommun som etablerings- och destinationsort.

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig samhällsnytta för två eller flera parter med fokus på att:

  • Stärka bolagens image och skapa intäkter.
  • Stärka befintliga och skapa nya kundrelationer.
  • Skapa största möjliga nytta för kommunföretagskoncernen och Eskilstuna
  • Bidra till att stärka Eskilstunas attraktivitet.
  • Vara en positiv kraft i samhället - ett engagerat företag som har och tar ett samhällsansvar.
  • Öka kännedomen om företaget och våra erbjudanden.
  • Öka stolthet och engagemang hos befintliga medarbetare samt attrahera nya medarbetare.

Eskilstuna Kommunföretag AB och dess dotterbolag ska avstå från engagemang som innebär:

  • aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller som strider mot företagens värderingar, etik, moral, miljö och policys
  • att samarbeta med smala och udda organisationer eller projekt som endast når en mindre grupp människor, politiska eller religiösa ställningstaganden
  • aktiviteter som är skadliga för människor och miljö

Eskilstuna Kommunföretag AB och dess dotterbolag förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan.

Sponsringspolicy

Ansökning

Eskilstuna Kommunföretag AB har tagit fram en ny riktlinje och rutiner för samordning av sponsring inom bolagskoncernen.

Gör din ansökan

Ansökningsinformation

Alla ansökningar hanteras löpande under hela året. Sponsringsgruppen träffas i regel en gång varje månad. Ni behöver planera och komma in med er ansökan i god tid inför ett evenemang eller inför kommande år/seriestart. Vi behöver god tid på oss att behandla ansökan. När ett beslut har fattats påbörjar en förhandling om villkor och motprestationer som ska råda i avtalet.

Välkommen med er ansökan.

Kontaktpersoner

Johan Nordin, Sponsoransvarig
Löpande kontakter och praktiska frågor
Johan.nordin@eakf.se
072-968 84 00